SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016

 

 

 

Stichting Support Yayème

 

 

Het volledige verslag is te lezen wanneer u hieronder op ´Download´ klikt:

 

Jaarverslag 2016.docx
Download

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 1.    Voorwoord

 

  2.   Organisatie

 

  3.   Project 2014 – 2015 - 2016

 

  4.   Voorlichting

 

  5.    Beleid 2017

 

  6.    Financiële verantwoording

 

 

 

Colofon

Correspondentieadres:

Grasklokje 1, 5831 PG Boxmeer

Telefoon:

+31(0)485572458

Url:

www.supportyayeme.nl

E-mail:

info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0106 0582 58

KvK-nummer:

17225256

ANBI (fiscaal nummer):

819399498

 

 

 

 

 

1.Voorwoord 

 

 

Het afgelopen jaar stond in het teken van ons project “Moestuin en toiletten voor Yayème”. 

In januari 2016 brachten twee leden van het bestuur van onze stichting een bezoek aan het dorp Yayème. De situatie ter plekke verraste hen zeer: het gaaswerk van de omheining was verdwenen en het terrein lag er verwaarloosd bij. 

Er werd een vergadering gehouden, waarbij ook Biosoleil was uitgenodigd. Helaas liet dhr. William Deijmann zich niet zien. Op de vergadering werd besloten niet verder te gaan met Biosoleil en een andere samenwerkingspartner te zoeken. Deze werd gevonden in de persoon van Cheikh Diaw, directeur van SAPOP Fimela. Deze nieuwe samenwerking wierp zijn vruchten af: binnen twee weken waren er nieuwe offertes en werd er snel een begin gemaakt met de werkzaamheden.  

In Nederland zijn we erin geslaagd voldoende fondsen te vinden om het hele project uit te voeren. Eind december was het zover: alle werkzaamheden waren afgerond, ook de bouw van 12 latrines.

 

In januari 2017 zullen twee bestuursleden van onze stichting een bezoek aan Yayème brengen. 

Het is de bedoeling om zaken als voorlichtingsbijeenkomsten, kookdemonstraties en proeverijen te regelen.   

 

Helaas moesten wij in november afscheid nemen van ons bestuurslid Louis Laheij, die na een ziekbed van enkele maanden op 60-jarige leeftijd overleed. Wij wensen Annet en de kinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken.

 

 

Bestuur Stichting Support Yayème

 

 

 

2.Organisatie 

 

Doelstelling 

Stichting Support Yayème heeft ten doel het genereren van fondsen en het bevorderen van bewustwording ten behoeve van humanitaire projecten in Yayème (Sénégal). 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

-het propageren van haar doelstelling in woord en geschrift 

-het bevorderen van interesse van particulieren, scholen, serviceclubs en ondernemers voor  de ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting 

-het onderhouden van contacten met regionale en plaatselijke overheden

 

 

 

Visie 

De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er veel kinderen in de wereld zijn die, ondanks de goede zorgen van ouders of verzorgers, weinig kans hebben op een goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of verzorgers in kwestie vaak geen of weinig mogelijkheden kunnen bieden op onderwijs, vervolgonderwijs en/of vakonderwijs.  

In ontwikkelingslanden is er voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar zoals wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze gezinnen is enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven vaak de armoede waarin zij zijn grootgebracht.

 

 

Werkwijze 

Regelmatig worden er acties gehouden voor goede doelen.  Wij benaderen onze vrienden, familieleden, collega's,  basisscholen, enz. enz. Wij verkopen soms wenskaarten, zelfgemaakte jam, groenten en fruit uit eigen tuin (afhankelijk van voorraad en/of seizoen). Wij geven informatie en vragen financiële ondersteuning en / of subsidies aan. Stichting Support Yayème houdt de website bij en wij sturen alle bij ons bekende donateurs regelmatig een verslag, vergezeld van eventuele foto's. Ook kunnen wij op verzoek videobeelden laten zien, omdat wij regelmatig (op eigen kosten) ter plekke onze projecten bekijken en op video/dvd vastleggen.

 

Stichting Support Yayème heeft niet de illusie om de wereld te verbeteren, maar kan wel met hulp, de mensen in Yayème een stapje verder helpen. 

 

Bestuur en vrijwilligers 

Het bestuur van Stichting Support Yayème bestond in 2015 uit de volgende leden: 

            Jean Claessens, voorzitter/secretaris 

            Annet Sierink, penningmeester 

            Mia Claessens, lid 

            Louis Laheij, lid 

 

Vrijwilligers worden waar mogelijk gezocht en gevraagd om het bestuur bij activiteiten te ondersteunen.

 

3.Project 2014 – 2015 - 2016

Het project Moestuin en toiletten voor Yayème is in opdracht van Stichting Support Yayème uitgewerkt door William Deijmann (BioSoleil Senegal) in samenspraak met het ´oude´ Comitè Support Yayème en de ´nieuwe´ Association Support Yayème (NGO).

 

Het project bestaat uit drie onderdelen:

 

a. Het Grote Vitamine Plan behelst een heldere, lokale en vooral langdurige voorlichtingsactie over gezond en gevarieerd eten, eventueel aangevuld met bepaalde vitamines.

 

b. Het Yayème Eet Gezond Plan.

Veel vrouwen hebben last van gewrichtsproblemen, met name rond de knieën. Maar ook veel darm- en maagklachten, diabetes en bloeddrukklachten. Veel mannen hebben last van constipatie en potentie- en plasklachten. De kinderen hebben veel verkoudheden en zijn vaak meer dan twee jaar achter in hun lichamelijke ontwikkeling. De dagelijkse kost is eenzijdig en karig en vooral op ‘vulling’ afgestemd. Met ons plan willen we daar verandering in brengen: een mooie biologische tuin voor alle dorpsbewoners. Vooral een tuin die een voorlichtende functie gaat krijgen. Een plek waar verschillende soorten groenten en kruiden verbouwd gaan worden. Waar schaduw te vinden is, waar een koele binnenruimte is, waar toiletten zijn, waar het prettig toeven is, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen rusten van het onderhouden van de tuin.

 

Er zullen kookdemonstraties gegeven worden om voor te doen hoe je de producten het best kan verwerken en om te kunnen vertellen waarom de bioproducten zo gezond zijn.

 

In het oorspronkelijke plan bestaat de helft van de oppervlakte van de tuin  uit een soort volkstuintjes, waarvoor zich al ruim 110 dorpsbewoners hebben aangemeld. De andere helft van het terrein wordt gebruikt voor het verbouwen van één gewas, dat verkocht zal worden. De opbrengst van dit gewas zal voldoende zijn om in de toekomst alle kosten te dragen. Alleen in het begin zal financiële hulp nodig zijn.

 

c. De bouw van nog 14 latrines (toiletgebouwen)

 

De meeste gezinnen in Yayème hebben geen toilet. Voor de kleine en de grote boodschap zoeken de mensen een rustig plekje achter het huis of op het erf. Niet bepaald hygiënisch!

 

Gelukkig hebben beide scholen in het dorp al enkele jaren wel toiletten.

 

Een groep dorpsbewoners (dorpsraad) heeft besproken wie er in aanmerking komt voor een gratis toiletgebouw: alleen de 34 allerarmste gezinnen. Op dit moment zijn er al 20 latrines gebouwd. Wij hopen dat de meer bemiddelde gezinnen niet willen achterblijven en zelf een toiletgebouw laten maken.

 

Wat kost het project?

 

-          voorbereiding, registratie Association Support Yayème                       800 euro

 

-          afrastering, beplanting en voorbereiden terrein                                 1.890 euro

 

-          put, pomp, watertoren en irrigatiesysteem                                         6.500 euro

 

-          gebouw, toiletten                                                                               7.635 euro

 

-          14 latrines                                                                                           7.635 euro

 

-          training, scholing, begeleiding                                                            3.050 euro

 

-          onvoorzien                                                                                             765 euro

 

TOTAAL                                                                                                   28.275 euro    

 

De Wilde Ganzen heeft ons project goedgekeurd en zal maximaal 8500 euro subsidiëren.

 

We zijn zeer verheugd dat eind 2016 alle werkzaamheden zijn afgerond.

Een flink deel van het terrein is voorzien van een dripsysteem: druppel voor druppel kan de grond onder de leidingen vochtig gehouden worden. De eerste delen zijn ingezaaid, zodat over enkele weken/maanden een eerste oogst mogelijk is. .

 

 

 

 

 

4. Voorlichting

Om voldoende inkomsten te werven voor het project en om draagvlak te creëren voor toekomstige projecten, hebben wij in Nederland veel voorlichting gegeven en inzamelingsacties gehouden.

 

Gastlessen

Twee bestuursleden hebben in het kader van de Vastenactie op basisscholen ´t Diekske in Afferden (L) en Maria Goretti in Gennep gastlessen verzorgd voor de leerlingen van alle groepen. Tijdens de gastlessen hebben we videobeelden van Yayème laten zien en gesproken over de gezondheidsproblemen van vrouwen, mannen en kinderen en hoe we iets aan die problemen denken te kunnen doen.

 

Elzendaalcollege Boxmeer: Goede Doelen Markt

Met het verzorgen van een gastles en hulp bij de voorbereiding van de markt hebben we de leerlingen in staat gesteld tijdens de markt ons project en onze stichting te presenteren.

Tijdens de markt is een aantal potten jam verkocht, maar het meeste geld werd ‘verdiend’ met de sponsorloop in het Weijerpark in Boxmeer. 

 

Verkoop zelfgemaakte jam

Ook dit jaar heeft bestuurslid Mia weer zo´n 150 potten jam gemaakt en een groot deel daarvan hebben we onder meer verkocht aan familie, vrienden en kennissen. Zij ontvangen één à twee keer per jaar een e-mail met de stand van zaken. We waren aanwezig op de  Oogstdagen in Aijen en de kerstmarkt van de Maartenskliniek in Nijmegen. Middels foto’s en mondelinge informatie hebben we belangstellenden van informatie voorzien. Verder is er ook jam verkocht via ons kraampje op het terrein van groente- en fruithandel Cox in Boxmeer en aan het Heiveld in Milsbeek (bij Jan en Ineke Wagelmans). 

 

Publicaties

Regelmatig brengen we streekgenoten op de hoogte van onze activiteiten middels publicaties in regionale weekbladen en sociale media. Zo hebben we een pagina ter beschikking in het lokale netwerk in de regio ´Bezoek Land van Cuijk´.

 

 

5. Beleid 2017

Ook al zijn de werkzaamheden voor het project Moestuin en toiletten voor Yayème afgerond, wij nemen aan dat er ook in 2017 nog behoefte zal zijn aan financiering van enkele zaken. Zo zal het salaris van de bewaker/tuinman nog enkele maanden door onze stichting betaald moeten worden. De voorlichtingsbijeenkomsten, kookdemonstraties en proeverijen moeten nog geregeld worden. Ook dat zal kosten met zich meebrengen. Het is mogelijk dat we dhr. Cheikh Diaw van SAPOP vragen ook in 2017 het project nog een tijdje te begeleiden.

 

We verwachten ook dat er tijdens of na het werkbezoek aan Yayème nog aanvragen komen voor andere projecten. Daarom zal fondsenwerving in Nederland ook in 2017 speerpunt van ons beleid zijn.

Mia gaf aan te willen stoppen met het maken van jam. Bij nader inzien missen we dan een aardig bedrag, waaruit we bijvoorbeeld de sterk gestegen bankkosten kunnen betalen. Daarom heeft Mia besloten ook in 2017 nog een beperkt aantal potten jam te maken voor verkoop aan familie en vrienden/kennissen. Ook willen we aanwezig zijn op de Dorsdagen in Aijen en de kerstmarkt van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

 

De geschatte begroting voor 2017 ziet er als volgt uit:

Kosten 2017

 

Inkomsten 2017

 

Projectbegroting

 12.000,00

Algemene reserve

    1.692,57

Organisatiekosten:

 

Donateursinkomsten

    1.500,00

   Website

         85,00

Acties en jamverkoop

    1.007,43

   Bankkosten

       165,00

Overige giften

    8.450,00

   Belkosten naar Senegal

       100,00

 

 

Contributies

       200,00

 

 

Overige kosten

       100,00

 

 

Totaal

 12.650,00

Totaal

 12.650,00

  

 

 

6.Financiële verantwoording

 

 

 

Uitgaven 2016

 

Diverse onkosten

        360,07

Onkosten fondsenwerving

        109,59

Onkosten jam

          46,20

Contributies

        214,00

Project Moestuin en toiletten voor Yayème:

 

-          Overboekingen naar Wilde Ganzen

    12.251,00

-          Overboekingen naar SAPOP Fimela

      7.342,90

-          Diverse onkosten

         161,88

Overboeking naar Association Support Yayème (CMS)

           75,00

 

Totaal

 

   20.560,64

De diverse onkosten bestaan uit de kosten voor de website, bankkosten en belkosten Senegal.

In totaal zijn 12.251 euro overgemaakt naar de Wilde Ganzen ten gunste van ons projectnummer 2014.0080.

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

Donaties particulieren

        245,00

Donaties fondsen

   15.450,00

Gezamenlijke acties met Wilde Ganzen:

 

-           Krasactie 2015

          77,00

-          Elzendaalcollege Boxmeer

        455,86

-          Vastenactie Afferden

        441,01

-          Vastenactie Gennep

        253,75

-          Verkoop jam

        450,00

 

Subtotaal

 

   22.251,12

Rente spaarrekening

            2,09

 

Totaal

 

   22.253,21

 


Donaties fondsen: Wij hebben van een zestal fondsen donaties ontvangen. Sommige fondsen geven aan geen prijs te stellen op vermelding van hun naam. Natuurlijk respecteren wij die wens. Om geen onderscheid te maken vermelden wij hier geen enkele fondsnaam. Op onze website zijn wel enkele namen van donerende fondsen te vinden.

 

Resultatenrekening

 

Inkomsten 2016

 

 22.253,21

 

Uitgaven 2016

 

 20.560,64

 

Resultaat

 

    1.692,57

 

 

 

Controletabel 2016

 

Beginsaldo 01-01-2016 lopende rekening

       149,22

Beginsaldo 01-01-2016 spaarrekening

         18,03

 

Totaal bankrekeningen 01-01-2016

 

      167,25

 

 

Eindsaldo 31-12-2016 lopende rekening

       339,70

Eindsaldo 31-12-2016 spaarrekening

    1.520,12

 

Totaal bankrekeningen 31-12-2016

 

    1.859,82

 

 

 

Resultaat

 

   1.692,57