SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2018

 

 

 

Stichting Support Yayème

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 1.    Voorwoord

 

  2.   Organisatie

 

  3.   Projecten 2014 – 2015 - 2016 - 2017 - 2018

 

  4.   Voorlichting

 

  5.   Beleid 2019

 

  6.   Financiële verantwoording

 

 

 

Colofon

Correspondentieadres:

Grasklokje 1, 5831 PG Boxmeer

Telefoon:

+31(0)485572458

Url:

www.supportyayeme.nl

E-mail:

info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0106 0582 58

KvK-nummer:

17225256

ANBI (fiscaal nummer):

819399498

 

 

 

1.Voorwoord  

 

We hadden ons voorgenomen het in 2018 wat rustiger aan te doen. Dat is voor een deel gelukt. We hebben het project "Stop het wildplassen" niet op ons genomen, we laten het rusten. We hebben ook geen watertoren gebouwd bij de school (école privée). Wel hebben we de school geholpen door een deel van de kosten van twee warme maaltijden per week te financieren. Het filterdoek om de planten in de moestuin tegen het felle zonlicht te beschermen is aangeschaft. 

De bouw van een kippenfarm leek een groot succes te zijn. Eind oktober was er al een winst van 2300 euro gemaakt. Maar toen ging het mis. Van de laatste 400 kuikens is een groot deel gestorven. Slechts een klein aantal kippen kon verkocht worden, maar die kuikens/kippen hebben natuurlijk wel gegeten. Dat betekent dat de laatste twee maanden van het jaar de winst sterk is afgenomen. 

 

 

2.Organisatie  

 

Doelstelling

 

Stichting Support Yayème heeft ten doel het genereren van fondsen en het bevorderen van bewustwording ten behoeve van humanitaire projecten in Yayème (Sénégal).

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

-het propageren van haar doelstelling in woord en geschrift

 

-het bevorderen van interesse van particulieren, scholen, serviceclubs en ondernemers voor  

 

 de ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting

 

-het onderhouden van contacten met regionale en plaatselijke overheden 

 

Visie

 

De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er veel kinderen in de wereld zijn die, ondanks de goede zorgen van ouders of verzorgers, weinig kans hebben op een goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of verzorgers in kwestie vaak geen of weinig mogelijkheden kunnen bieden op onderwijs, vervolgonderwijs en/of vakonderwijs.

 

In ontwikkelingslanden is er voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar zoals wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze gezinnen is enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven vaak de armoede waarin zij zijn grootgebracht. 

 

Werkwijze

 

Regelmatig worden er acties gehouden voor goede doelen.  Wij benaderen onze vrienden, familieleden, collega's,  basisscholen, enz. enz. Wij verkopen zelfgemaakte jam, groenten en fruit uit eigen tuin (afhankelijk van voorraad en/of seizoen). Wij geven informatie en vragen financiële ondersteuning en / of subsidies aan.

 

Stichting Support Yayème houdt de website bij en wij sturen alle bij ons bekende donateurs regelmatig een verslag, vergezeld van eventuele foto's. Ook kunnen wij op verzoek videobeelden laten zien, omdat wij regelmatig (op eigen kosten) ter plekke onze projecten bekijken en op video/dvd vastleggen.

 

Stichting Support Yayème heeft niet de illusie om de wereld te verbeteren, maar kan wel met hulp, de mensen in Yayème een stapje verder helpen. 

 

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van Stichting Support Yayème bestond in 2017 uit de volgende leden:

            Jean Claessens, voorzitter/secretaris

            Annet Sierink, penningmeester

            Mia Claessens, lid 

 

Vrijwilligers worden waar mogelijk gezocht en gevraagd om het bestuur bij activiteiten te ondersteunen. Er zullen ook pogingen ondernomen worden om een nieuw bestuurslid te vinden.

 

 

3.Projecten (2014 – 2015) - 2016 - 2017 - 2018

 

Het project Moestuin en toiletten voor Yayème is in opdracht van Stichting Support Yayème uitgevoerd door SAPOP Fimela en de Association Support Yayème (NGO).

 

Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. Het Yayème Eet Gezond Plan.  

Het opnieuw in gebruik nemen van een moestuin net buiten het dorp. De afrastering moet vernieuwd worden. Er komt een watertoren, die gevuld wordt met water uit een nieuwe put. Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen en een elektrische pomp. Er komt een irrigatiesysteem. Voor de opslag van het gereedschap en de oogst zal er een gebouw gebouwd worden, met vergaderruimte en toiletten. Het irrigatiesysteem zal een dripsysteem worden.

 

De moestuin wordt in een aantal vakken verdeeld en elk vak wordt toegekend aan een belangstellende dorpsbewoner. De betreffende persoon mag na de oogst de producten voor eigen consumptie gebruiken of verkopen. Van de opbrengst wordt een derde deel afgestaan aan de Association Support Yayème. Het eerste jaar (2017) zal gezien worden als een experiment. Indien nodig wordt de regeling in 2018 aangepast. Het is de bedoeling dat alleen in het begin financiële hulp nodig is.

 

Er zullen kookdemonstraties gegeven worden om voor te doen hoe je de producten het best kan verwerken en om te kunnen vertellen waarom de bioproducten zo gezond zijn.

 

b. De bouw van nog 14 latrines (toiletgebouwen) 

De meeste gezinnen in Yayème hebben geen toilet. Voor de kleine en de grote boodschap zoeken de mensen een rustig plekje achter het huis of op het erf. Niet bepaald hygiënisch! 

Gelukkig hebben beide scholen in het dorp al enkele jaren wel toiletten.

 

Een groep dorpsbewoners (dorpsraad) heeft besproken wie er in aanmerking komt voor een gratis toiletgebouw: alleen de 34 allerarmste gezinnen. Op dit moment zijn er al 20 latrines gebouwd. Wij hopen dat de meer bemiddelde gezinnen niet willen achterblijven en zelf een toiletgebouw laten maken.

 

Wat kost het project? 

Het project is 31 januari 2017 afgesloten en heeft in totaal 25.328,19 euro gekost.       

De Wilde Ganzen heeft ons project goedgekeurd en heeft 8500 euro gesubsidieerd.

 

Op de vergadering op 31 januari 2017 bleek, dat er nog behoefte was aan een aantal uitbreidingen: 

-          Aanschaf gereedschap en de opslagruimtes voorzien van een opbergsysteem (planken met 

        dragers)

-          Een tweede watertoren 

-          Voorlichtingsbijeenkomsten 

-          Salaris bewaker/tuinman 

-          Verdere begeleiding/training door SAPOP Fimela 

-          De afbouw van een dertiende toiletgebouw

 

Om al deze uitbreidingen te kunnen verwezenlijken hebben we enkele (vermogens)fondsen aangeschreven. Ook nu weer mochten we enkele bijdragen ontvangen.

 

Eind 2017 zijn alle uitbreidingen afgerond. Deze uitbreidingen hebben in totaal 4618,33 euro gekost. In 2018 is nog een filterdoek (tissu ombrière) aangeschaft om de planten te beschermen tegen te fel zonlicht.

 

Het project Help de school vooruit! is in opdracht van Stichting Support Yayème uitgevoerd door SAPOP Fimela met instemming van de Association Support Yayème.

 

De “école des parents de Yayème”, ook wel école privée genoemd, is een van de twee basisscholen van het dorp. Er zijn zeven klaslokalen, vier toiletten en een deel van de speelplaats is in gebruik als groentetuin.

Het project behelst: 

-Groentetuin: Wanneer er een (motor)pomp zou zijn, kan het bassin gevuld worden en kunnen daar de gieters gevuld worden. De leerlingen hoeven dan niet meer te putten, hetgeen een zwaar werk is. De school vraagt ook twee kruiwagens en tuingereedschap (o.a. schoppen, harken). 

-Toiletten: Wanneer er vier toiletten bijgebouwd kunnen worden, zal in de pauzes de rij wachtenden sterk afnemen. 

-Schoolkantine: De school zou graag over een keukenuitrusting hebben om schoolmaaltijden te verstrekken. Daarnaast zou een gasfornuis geschikt zijn om de leerlingen allerlei dingen betreffende koken te leren. De school wil ook graag een bedrag om een eerste voorraad rijst, kruiden, olie, etc. aan te schaffen. 

-Vloertegels: De school zou het een hele vooruitgang vinden wanneer de vloeren voorzien zouden worden van vloertegels. Het schoonmaken en schoon houden van de vloeren zal veel eenvoudiger zijn en het zal minder stoffig zijn in de klaslokalen. 

 

Om alle wensen uit te voeren is een bedrag nodig van ruim 8965 euro. 

We zijn erin geslaagd het grootste deel van dit bedrag te verkrijgen.

 

Eind 2017 zijn alle wensen uitgevoerd. Er is alleen nog een bedrag nodig om het verstrekken van schoolmaaltijden (twee maal per week) te continueren. 

 

Het project Yayème: biologische moestuin 2.0 is in 2017 voor een belangrijk deel uitgevoerd onder begeleiding van SAPOP Fimela en met hulp van de Association Support Yayème.

 

De opbrengst van de groenten bleek in 2017 niet voldoende om het salaris van de bewaker/tuinman zelf te gaan betalen. Het bouwen van een kippenfarm zou voor meer inkomsten kunnen zorgen (eieren en vlees). De kippenmest kan gebruikt worden voor de aanmaak van compost. Er ontstaat ook werkgelegenheid. Of de bewaker/tuinman krijgt uitbreiding van zijn werktaak, of er wordt een kippenverzorger aangesteld. De verzorger zal indien nodig geschoold worden. De plaatselijke dierenarts zal regelmatig een bezoek brengen aan de kippen en zo hun welzijn in de gaten houden. De scholing en de bezoeken van de dierenarts zijn voorwaarden die de Wilde Ganzen hebben gesteld om aan dit project mee te werken. Uiteindelijk hebben de Wilde Ganzen het project ondersteund met een bedrag van 3825 euro.

 

Veel groenten doen het goed in de moestuin, maar er zijn ook planten die het begeven, omdat ze teveel zonlicht krijgen. Onderdeel van het plan is dan ook om een gedeelte van het terrein te voorzien van een filterdoek. Door middel van extra voorlichtingsbijeenkomsten, kookdemonstraties en proeverijen blijven we aandacht vragen voor gezonde voeding.

 

Het totale project gaat 15.300 euro kosten. We hebben in 2017 dat bedrag al bijna volledig verkregen. De bouw van de kippenfarm is in december gestart en is medio januari 2018 afgerond. De overige onderdelen van dit project zullen in 2018 worden afgerond. 

 

4. Voorlichting

 

Om voldoende inkomsten te werven voor het project en om draagvlak te creëren voor toekomstige projecten, hebben wij in Nederland veel voorlichting gegeven en inzamelingsacties gehouden. 

 

Vastenactie parochie Afferden

Tijdens de eucharistieviering voor Palmpasen hebben we uitvoerig verteld over onze projecten . De opbrengst van de collecte is voor onze projecten bestemd.

 

Elzendaalcollege Boxmeer: Goede Doelen Project (gastles en sponsorloop)

Met het verzorgen van een gastles en hulp bij de voorbereiding van de sponsorloop  hebben we bijgedragen aan het succes van de sponsorloop.

 

Verkoop zelfgemaakte jam

Ook dit jaar heeft bestuurslid Mia weer zo´n 270 potten jam gemaakt en een groot deel daarvan hebben we onder meer verkocht aan familie, vrienden en kennissen. Zij ontvangen één à twee keer per jaar een e-mail met de stand van zaken. We waren aanwezig op de Oogstdagen in Aijen, bij de jaarmarkt van buurtvereniging 't Spoor in Boxmeer en de kerstmarkten van Gennep en de Maartenskliniek in Nijmegen. Op de Zomerbraderie in Afferden hebben we niet alleen jam verkocht, maar ook zelfgebakken wafels: een succes! Middels foto’s en mondelinge informatie hebben we belangstellenden van informatie voorzien. 

 

Publicaties

Regelmatig brengen we streekgenoten op de hoogte van onze activiteiten middels publicaties in regionale weekbladen en sociale media. Zo hebben we een pagina ter beschikking in het lokale netwerk in de regio ´Bezoek Land van Cuijk´. 

  

5. Beleid 2019

 

Misschien lukt het ons dit jaar om uitbreiding van het bestuur te vinden? Het is in ieder geval een aandachtspunt! Ook in Yayème is uitbreiding van de Association Support Yayème gewenst. Wellicht dat tijdens een werkbezoek in januari/februari uitbreiding gevonden kan worden.

Op financieel gebied hebben we drie speerpunten:

- De inkomsten van de biologische moestuin vergroten, zodat de inkomsten voldoende zijn om ook de lasten (zoals het salaris van de bewaker/tuinman/kippenverzorger) te dragen. Het kan zijn dat er enkele investeringen nodig zijn om de moestuin effectiever te maken.

- De school (école privée) is begonnen om alle leerlingen twee maal per week een warme maaltijd voor te schotelen. Maar dat kan alleen als er voldoende geld voor is. De school krijgt regelmatig bezoek van toeristen en die laten soms ook geld achter om bepaalde problemen op te lossen. Om zeker te zijn van alle weken twee maaltijden zal ongetwijfeld ook geld van onze stichting nodig zijn. We kijken wat we voor de school kunnen betekenen.

- We onderzoeken de mogelijkheden om een nieuw project op te starten: alle 18 scholen van de gemeente Fimela voorzien van goede toiletten, met een wateraansluiting en gelegenheid om de handen te wassen (wasbak / lavabo). Het zou al heel mooi zijn als het ons lukt in 2019 de twee scholen van Yayème van water en een wasbak te voorzien. 

 

De geschatte begroting voor 2019 ziet er als volgt uit:

 

Kosten 2019

 

Inkomsten 2019

 

Projecten

   11.000,00

Algemene reserve

    1.018,32

Organisatiekosten:

 

Donateursinkomsten

    2.300,00

   Website

          85,00

Acties en jamverkoop

       381,68

   Bankkosten

        200,00  

Fondsenwerving

    8.000,00 

   Belkosten naar Senegal

          50,00 

 

 

Contributies

        209,00   

 

 

Overige kosten

        156,00  

 

 

Totaal

   11.700,00

Totaal

  11.700,00

 

 

 

 

6.Financiële verantwoording 

 

 

Uitgaven 2018

 

Diverse onkosten, o.a. bankkosten

         343,65

Promotiemateriaal

         146,71

Onkosten jam

         125,87

Contributies

         209,00

Project GECY (microkredietbank)

             0,00

Project Moestuin en toiletten voor Yayème

             0,00

Project Help de school vooruit!

         379,00*

Project Moestuin en toiletten voor Yayème 2.0

      1.679,40

 

          

 

Totaal

 

       2.883,63

De diverse onkosten bestaan uit de kosten voor de website, bankkosten en belkosten Senegal.

* Microkredietbank GECY heeft 300.000 fcfa terugbetaald van de door ons verstrekte lening van 410.000 fcfa. Dit bedrag (€ 458,00) is via SAPOP ook besteed aan het project Help de school vooruit!

 

 

 

Inkomsten 2018

 

Donaties particulieren

        295,00

Donaties fondsen

            0,00

Gezamenlijke acties met Wilde Ganzen:

 

   -Vastenactie Afferden

        148,90

   -Elzendaalcollege Boxmeer

        238,87

   -Verkoop jam en wafels

        913,00

RABO Grote Club Actie (promotiemateriaal)

        127,17

 PLUS Tilburg, statiegeldactie

          41,65

 

Subtotaal

 

     1.764,59

Rente spaarrekening

            0,17

 

Totaal

 

     1.764,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatenrekening

 

Inkomsten 2018

 

     1.764,76

 

Uitgaven 2018

 

     2.883,63

 

Resultaat

 

    -1.118,87

 

 

 

Controletabel 2018

 

Beginsaldo 01-01-2018 lopende rekening

     1.686,81

Beginsaldo 01-01-2018 spaarrekening

        450,38

 

Totaal bankrekeningen 01-01-2018

 

     2.137,19

 

 

Eindsaldo 31-12-2018 lopende rekening

       917,77

Eindsaldo 31-12-2018 spaarrekening

       100,55

 

Totaal bankrekeningen 31-12-2018

 

    1.018,32

 

 

 

Resultaat

 

   -1.118,87