SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2019

 

 

 

Stichting Support Yayème

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 1.    Voorwoord

 

  2.   Organisatie

 

  3.   Projecten 2019

 

  4.   Voorlichting

 

  5.   Beleid 2020

 

  6.   Financiële verantwoording

 

 

 

Colofon

Correspondentieadres:

Grasklokje 1, 5831 PG Boxmeer

Telefoon:

+31(0)485572458

Url:

www.supportyayeme.nl

E-mail:

info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0106 0582 58

KvK-nummer:

17225256

ANBI (fiscaal nummer):

819399498

 

 

 

1.Voorwoord  

Met het overlijden van Khady Claessens - Diam in april 2018 heeft de Association Support Yayème ingeboet aan bestuurskracht. Het streven was om in 2019 de Association uit te breiden met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en/of belangengroepen in Yayème. Helaas was dat eind 2019 nog niet gelukt. 

Ook het bestuur van de Stichting Support Yayème in Nederland bestaat nog altijd uit drie personen en is nog steeds op zoek naar versterking. We zijn er wel in geslaagd iemand te vinden die bereid is de voorzitter te vervangen wanneer hij onverhoopt zou wegvallen. 

 

 

2.Organisatie  

 

Doelstelling

 

Stichting Support Yayème heeft ten doel het genereren van fondsen en het bevorderen van bewustwording ten behoeve van humanitaire projecten in Yayème (Sénégal).

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

-het propageren van haar doelstelling in woord en geschrift

 

-het bevorderen van interesse van particulieren, scholen, serviceclubs en ondernemers voor  

 

 de ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting

 

-het onderhouden van contacten met regionale en plaatselijke overheden 

 

Visie

 

De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er veel kinderen in de wereld zijn die, ondanks de goede zorgen van ouders of verzorgers, weinig kans hebben op een goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of verzorgers in kwestie vaak geen of weinig mogelijkheden kunnen bieden op onderwijs, vervolgonderwijs en/of vakonderwijs.

 

In ontwikkelingslanden is er voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar zoals wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze gezinnen is enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven vaak de armoede waarin zij zijn grootgebracht. 

 

Werkwijze

 

Regelmatig worden er acties gehouden voor goede doelen.  Wij benaderen onze vrienden, familieleden, collega's,  basisscholen, enz. enz. Wij verkopen zelfgemaakte jam, groenten en fruit uit eigen tuin (afhankelijk van voorraad en/of seizoen). Wij geven informatie en vragen financiële ondersteuning en / of subsidies aan.

 

Stichting Support Yayème houdt de website bij en wij sturen alle bij ons bekende donateurs regelmatig een verslag, vergezeld van eventuele foto's. Ook kunnen wij op verzoek videobeelden laten zien, omdat wij regelmatig (op eigen kosten) ter plekke onze projecten bekijken en op video/dvd vastleggen.

 

Stichting Support Yayème heeft niet de illusie om de wereld te verbeteren, maar kan wel met hulp, de mensen in Yayème een stapje verder helpen. 

 

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van Stichting Support Yayème bestond in 2017 uit de volgende leden:

            Jean Claessens, voorzitter/secretaris

            Annet Sierink, penningmeester

            Mia Claessens, lid 

 

Vrijwilligers worden waar mogelijk gezocht en gevraagd om het bestuur bij activiteiten te ondersteunen. Er zullen ook pogingen ondernomen worden om een nieuw bestuurslid te vinden.

 

 

3.Projecten 2019

In 2019 hadden we drie speerpunten:

1. De inkomsten van de biologische moestuin (inclusief het kippenproject) vergroten, zodat de inkomsten voldoende zijn om ook de lasten (zoals het salaris van de bewaker/tuinman/kippenverzorger) te dragen. 

Bij het (werk)bezoek aan Yayème in januari 2019 zagen we dat de moestuin er belabberd bij lag. Het probleem: er was geen water. We hebben toen Cheikh Diaw, directeur van SAPOP, gevraagd om de nodige acties te ondernemen. De voorzitter van Association Support Yayème was hier niet gelukkig mee, vandaar dat Cheikh Diaw de opdracht na twee maanden terug gaf. Wel heeft hij er nog voor kunnen zorgen dat de waterput machinaal werd uitgediept, zodat er na reparatie van de pomp weer voldoende water was. We hebben de voorzitter gevraagd een tuinman te zoeken om de tuin weer pico bello in orde te maken. De tuinman is weliswaar twee maanden in dienst geweest, maar heeft weinig gedaan. De pomp ging weer kapot en het heeft tot eind 2019 geduurd voordat de pomp weer gerepareerd werd.

De eerste lichting kippen was aan vervanging toe, de nieuwe lichting kippen produceerde bijna geen eieren. Vandaar dat eind 2019 alle kippen verkocht zijn en eerst een nieuw plan opgezet moet worden voordat er weer nieuwe kippen worden aangeschaft.

2.De school (école privée) is begonnen om alle leerlingen twee maal per week een warme maaltijd voor te schotelen. Maar dat kan alleen als er voldoende geld voor is. Ons voornemen was om te kijken wat we voor de school kunnen betekenen.

Mede dankzij de Vastenactie Afferden en de sponsorloop van het Elzendaalcollege Boxmeer hebben we de school in 2019 met bijna 950 euro kunnen ondersteunen, goed voor ongeveer 20 weken twee maaltijden per week.

3.Het plan was om in 2019 te onderzoeken of we een nieuw project konden opstarten: alle 22 scholen van de gemeente Fimela voorzien van goede toiletten, met een wateraansluiting en gelegenheid om de handen te wassen (wasbak / lavabo). 

In overleg met de directeur van de scholenkoepel CODEC (waarbij 18 scholen zijn aangesloten), plus 3 privéscholen en Cheikh Diaw, directeur van SAPOP, is er een eerste inventarisatie gemaakt. Die inventarisatie was jammer genoeg niet volledig. We besloten de voorzieningen als eerste te verwezenlijken bij de école privée van Yayème. We beschouwden dat als een pilotproject. Nadat de financiën voor dat pilotproject bijeen waren, kon in oktober/november begonnen worden met de werkzaamheden. We besloten een tweede (werk)bezoek aan Yayème te brengen in november/december. We konden constateren dat alles werkte zoals bedoeld, het pilotproject was dus geslaagd! Tevens brachten we een bezoek aan alle overige scholen om de situatie ter plekke te beoordelen en de inventarisatie compleet te maken. Na behoorlijk wat rekenwerk is de begroting nu klaar: ruim 102.000 euro. Het project is ingediend bij een grote Nederlandse foundation en het wachten is nu op een hopelijk positief besluit.

 

 

4. Voorlichting

 

Om voldoende inkomsten te werven voor het project en om draagvlak te creëren voor toekomstige projecten, hebben wij in Nederland veel voorlichting gegeven en inzamelingsacties gehouden. 

 

Vastenactie parochie Afferden

Tijdens de eucharistieviering voor Palmpasen hebben we uitvoerig verteld over onze projecten . De opbrengst van de collecte is voor onze projecten bestemd.

 

Elzendaalcollege Boxmeer: Goede Doelen Project (gastles en sponsorloop)

Met het verzorgen van een gastles en hulp bij de voorbereiding van de sponsorloop  hebben we bijgedragen aan het succes van de sponsorloop.

 

Verkoop zelfgemaakte jam

Ook dit jaar heeft bestuurslid Mia weer zo´n 135 potten jam gemaakt en een groot deel daarvan hebben we onder meer verkocht aan familie, vrienden en kennissen. Zij ontvangen één à twee keer per jaar een e-mail met de stand van zaken. We waren aanwezig op de manifestatie Hallo Wereld in Boxmeer en op de Oogstdagen in Aijen. Op de Zomerbraderie in Afferden hebben we niet alleen jam verkocht, maar ook zelfgebakken wafels: een succes! Middels foto’s en mondelinge informatie hebben we belangstellenden van informatie voorzien. 

 

Publicaties

Regelmatig brengen we streekgenoten op de hoogte van onze activiteiten middels publicaties in regionale weekbladen en sociale media. Zo hebben we een pagina ter beschikking in het lokale netwerk in de regio ´Bezoek Land van Cuijk´. 

  

5. Beleid 2020

 

We blijven ernaar streven dat het bestuur van Stichting Support Yayème uitgebreid kan worden. Tijdens het tweede werkbezoek aan Yayème zijn er een tweetal vergaderingen geweest en is er afgesproken dat er een assemblée générale (een grote dorpsvergadering) komt, waarna alle lopende zaken op papier gezet gaan worden en er een nieuw bestuur zal worden samengesteld. Wanneer er meerdere kandidaten voor één functie zijn, zal er gestemd worden. Het ziet er dus naar uit, dat in 2020 de vergrote Association een feit zal zijn.

 

Wanneer de vergrote Association Support Yayème een feit is, willen we de opzet van de biologische moestuin gaan verbeteren. Er moeten méér dorpelingen van profiteren. Stichting Support Yayème wil gedurende een jaar het salaris van een tuinman betalen. Deze tuinman moet de tuin weer oogbaar maken en bijvoorbeeld het irrigatiesysteem herstellen. Hij moet de dorpelingen (bijv. vrouwen van vrouwengroepen) begeleiden bij het verbouwen van groenten. Hierbij kan evenueel gebruik gemaakt worden van de adviezen van de Franse organisatie "Terres et cultures solidaires", gevestigd in Fimela, Deze organisatie wil helpen bij het vinden van een geschikte tuinman. 

 

Wanneer we de financiering van het project "Toiletten en handenwasgelegenheid voor alle scholen in de gemeente Fimela" rond hebben, starten we met fase 1: de werkzaamheden verrichten bij 5 scholen. Wanneer de werkzaamheden afgerond en goedgekeurd zijn, starten we met fase 2: weer 5 scholen, enz. We denken het totale project medio 2021 afgerond te hebben.

Het wachten is op een hopelijk positief besluit van de Nederlandse Foundation. 

 

Ook in 2020 zullen we indien mogelijk de école privée van Yayème helpen met het verstrekken van warme maaltijden voor alle leerlingen, twee maal per week.

 

Er is een groot verschil tussen de salarissen van leerkrachten aan openbare scholen circa 300 euro per maand) en de privéscholen (circa 90 euro per maand). Het blijkt dat de leerkrachten van de école privée in Yayème af en toe een deel van het karige salaris inleveren om bijv. het bereiden van de warme maaltijden mogelijk te maken. We zouden graag een einde aan die situatie willen maken, maar weten nog niet goed HOE dat zou kunnen.

 

Tijdens het tweede werkbezoek aan Yayème hebben we ook een bezoek gebracht aan de dovenschool (eigenlijk een school voor kinderen met allerlei beperkingen) in Thiadiaye. 

Ook al ligt Thiadiaye niet in de gemeente Fimela, toch vinden we dat die school ook verdient om ondersteund te worden. De school wil graag een ict-project opzetten. Men is ervan overtuigd dat onderwijs met behulp van computers de leerlingen een stuk verder kan helpen. Ze worden vaak gezien als tweederangs burgers en zijn vaak veroordeeld tot bedelarij. Wij vinden dat die leerlingen ook een eerlijke kans op een goed leven moeten hebben. Wij zoeken naar mogelijkheden om die school ook te helpen. 

 

 

 

Bestuurslid Mia stopt in 2020 met het maken van jam. Ze heeft dat jaren met veel succes gedaan, waarvoor zij respect en dank verdient. In 2020 zal de oude voorraad nog verkocht worden. 

 

De geschatte begroting voor 2020 ziet er als volgt uit:

 

Kosten 2020

 

Inkomsten 2020

 

Projecten

 106.000,00

Algemene reserve

    1.493,19

Organisatiekosten:

 

Donateursinkomsten

       500,00 

   Website

          85,00

Acties en jamverkoop

       750,00     

   Bankkosten

        200,00  

Fondsenwerving

102.139,00  

   Belkosten naar Senegal

          50,00 

 Overige donaties

    1.817,81

Contributies

        209,00   

 

 

Overige kosten

        156,00       

 

 

Totaal

 106.700,00

Totaal

 106.700,00

 

 

 

 

 

6.Financiële verantwoording 

 

 

Uitgaven 2019

 

Diverse onkosten

         192,40

Kosten bankrekening, incl. internationale overboekingen

         210,93

Onkosten jam

           72,73

Contributies

           60,00

Project Help de school vooruit! (maaltijden leerlingen)

         940,92        

Project Biologische moestuin 2.0

         477,08

Project Toiletten en handenwasgelegenheid voor alle scholen in gemeente Fimela (voorbereiding/monitoring)

         834,65

Project Toiletten en handenwasgelegenheid voor alle scholen in gemeente Fimela (pilotproject Yayème)

      2.578,00

 

          

 

Totaal

 

       5.366,71

* Microkredietbank GECY heeft 110.000 fcfa terugbetaald van de door ons verstrekte lening van 410.000 fcfa, alsmede 60.000 fcfa van de overige schuld. Het totale bedrag is besteed aan het project Biologische Moestuin (via SAPOP) 

 

 

 

Inkomsten 2019

 

Donaties particulieren

        500,00

Donaties fondsen en serviceclubs

     4.050,00

Vastenactie parochie Afferden

        161,55

Sponsoractie Elzendaalcollege Boxmeer

        564,00

Verkoop jam

        566,00

  

       

 

       

 

         

 

Subtotaal

 

     5.841,55

Rente spaarrekening

            0,03

 

Totaal

 

     5.841,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatenrekening

 

Inkomsten 2019

 

     5.841,58

 

Uitgaven 2019

 

     5.366,71

 

Resultaat

 

        474,87

 

 

 

Controletabel 2019

 

Beginsaldo 01-01-2019 lopende rekening

        917,77

Beginsaldo 01-01-2019 spaarrekening

        100,55

 

Totaal bankrekeningen 01-01-2019

 

     1.018,32

 

 

Eindsaldo 31-12-2019 lopende rekening

     1.466,61

Eindsaldo 31-12-2019 spaarrekening

          26,58

 

Totaal bankrekeningen 31-12-2019

 

     1.493,19

 

 

 

Resultaat

 

        474,87