SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

 

 

 

Stichting Support Yayème

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 

 1.    Voorwoord

 

  2.   Organisatie

 

  3.   Projecten 2020

 

  4.   Voorlichting

 

  5.   Beleid 2021

 

  6.   Financiële verantwoording

 

 

 

Colofon

Correspondentieadres:

Grasklokje 1, 5831 PG Boxmeer

Telefoon:

+31(0)485572458

Url:

www.supportyayeme.nl

E-mail:

info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0106 0582 58

KvK-nummer:

17225256

ANBI (fiscaal nummer):

819399498

 

 

 

1.Voorwoord  

 

Met het overlijden van Khady Claessens - Diam in april 2018 heeft de Association Support Yayème ingeboet aan bestuurskracht. Het streven was om in 2019 de Association uit te breiden met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en/of belangengroepen in Yayème. Helaas was dat eind 2020 nog niet gelukt. 

Ook het bestuur van de Stichting Support Yayème in Nederland bestaat nog altijd uit drie personen en is nog steeds op zoek naar versterking. We zijn er wel in geslaagd iemand te vinden die bereid is de voorzitter te vervangen wanneer hij onverhoopt zou wegvallen. 

 

2.Organisatie  

 

Doelstelling

 

Stichting Support Yayème heeft ten doel het genereren van fondsen en het bevorderen van bewustwording ten behoeve van humanitaire projecten in Yayème (Sénégal).

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

-het propageren van haar doelstelling in woord en geschrift

 

-het bevorderen van interesse van particulieren, scholen, serviceclubs en ondernemers voor  

 

 de ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting

 

-het onderhouden van contacten met regionale en plaatselijke overheden 

 

Visie

 

De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er veel kinderen in de wereld zijn die, ondanks de goede zorgen van ouders of verzorgers, weinig kans hebben op een goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of verzorgers in kwestie vaak geen of weinig mogelijkheden kunnen bieden op onderwijs, vervolgonderwijs en/of vakonderwijs.

 

In ontwikkelingslanden is er voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar zoals wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze gezinnen is enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven vaak de armoede waarin zij zijn grootgebracht. 

 

Werkwijze

 

Regelmatig worden er acties gehouden voor goede doelen.  Wij benaderen onze vrienden, familieleden, collega's,  basisscholen, enz. enz. Wij verkopen zelfgemaakte jam, groenten en fruit uit eigen tuin (afhankelijk van voorraad en/of seizoen). Wij geven informatie en vragen financiële ondersteuning en / of subsidies aan.

 

Stichting Support Yayème houdt de website bij en wij sturen alle bij ons bekende donateurs regelmatig een verslag, vergezeld van eventuele foto's. Ook kunnen wij op verzoek videobeelden laten zien, omdat wij regelmatig (op eigen kosten) ter plekke onze projecten bekijken en op video/dvd vastleggen.

 

Stichting Support Yayème heeft niet de illusie om de wereld te verbeteren, maar kan wel met hulp, de mensen in Yayème een stapje verder helpen. 

 

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van Stichting Support Yayème bestond in 2020 uit de volgende leden:

            Jean Claessens, voorzitter/secretaris

            Annet Sierink, penningmeester

            Mia Claessens, lid 

 

Vrijwilligers worden waar mogelijk gezocht en gevraagd om het bestuur bij activiteiten te ondersteunen. Er zullen ook pogingen ondernomen worden om een nieuw bestuurslid te vinden.

 

 

3.Projecten 2020

 

In 2020 hadden we vier speerpunten:

1.      De inkomsten van de biologische moestuin (inclusief het kippenproject) vergroten, zodat de inkomsten voldoende zijn om ook de lasten (zoals het salaris van een bewaker/tuinman/kippenverzorger) te dragen. 

We hebben in 2019 de voorzitter van Association Support Yayème gevraagd een tuinman te zoeken om de tuin weer pico bello in orde te maken. De tuinman is weliswaar twee maanden in dienst geweest, maar heeft weinig gedaan. De pomp ging weer kapot en het heeft tot eind 2019 geduurd voordat de pomp weer gerepareerd werd.

In 2020 hebben we op voorspraak van de directeur van SAPOP een andere tuinman aangenomen. Wij hebben 6 maanden zijn salaris betaald. Maar op het eind van die periode bleek die man niet betrouwbaar en hebben we hem ontslagen. Sindsdien ligt de tuin er verlaten en onverzorgd bij.

Eind 2019 zijn alle kippen verkocht, omdat er verlies geleden werd. We hebben als voorwaarde gesteld dat er eerst een nieuw plan opgezet moet worden voordat er weer nieuwe kippen mogen worden aangeschaft.

2.De school (école privée) is begonnen om alle leerlingen twee maal per week een warme maaltijd voor te schotelen. Maar dat kan alleen als er voldoende geld voor is. Ons voornemen was om te kijken wat we voor de school kunnen betekenen.

In 2020 hebben we twee keer 500 euro overgemaakt om het verstrekken van de maaltijden mogelijk te maken. Door de coronacrisis zijn de scholen gesloten geweest en we hebben nog geen definitief overzicht gekregen.

 

3.Water for Health: In 2019 hebben we onderzocht of we een nieuw project konden opstarten: alle 22 scholen van de gemeente Fimela voorzien van goede toiletten, met een wateraansluiting en gelegenheid om de handen te wassen (wasbak / lavabo). 

Nadat de école privée van Yayème als pilot eind 2019 alle voorzieningen heeft gekregen en we gezien hebben dat alles goed werkt, willen we proberen om in 2020 en 2021 de overige 21 scholen te helpen. Na behoorlijk wat rekenwerk is de begroting nu klaar: ruim 102.000 euro. Het project is ingediend bij een grote Nederlandse foundation en het wachten is nu op een hopelijk positief besluit. Helaas was dit besluit negatief en toen hebben we het project ingediend bij een aantal (vermogens)fondsen. Deze aanvragen hebben circa 30.000 euro opgeleverd en daarvan hebben we op 7 scholen de voorzieningen kunnen realiseren.

 

4. Verborgen Talenten: We hebben al enkele jaren contact met de ‘dovenschool’ (école des handicapés) in Thiadiaye. Op die school zijn slechthorende of dove kinderen, slechtziende of blinde kinderen en kinderen met een lichamelijke beperking. Die leerlingen hebben baat bij goed (computer)onderwijs. De school wil graag een computerlokaal inrichten met meubels en laptops.

Wij hebben kans gezien in 2020 zes ‘gerefurbished’ laptops te kopen en die laten voorzien van goede software, ook speciale software voor slechtzienden. De laptops zijn in december op reis gegaan en gaan via Hoogeveen naar Gambia. In Gambia zullen de laptops worden opgehaald door de directeur van de school.

 I

 

 

4. Voorlichting

 

 

Om voldoende inkomsten te werven voor het project en om draagvlak te creëren voor toekomstige projecten, hebben wij in Nederland veel voorlichting gegeven en inzamelingsacties gehouden. 

 

Vastenactie parochie Afferden

Tijdens de eucharistieviering voor Palmpasen hebben we de laatste jaren uitvoerig verteld over onze projecten . De opbrengst van de collecte was voor onze projecten bestemd.

 

Elzendaalcollege Boxmeer: Goede Doelen Project (gastles en sponsorloop)

Met het verzorgen van een gastles en hulp bij de voorbereiding van de sponsorloop  kunnen we bijdragen aan het succes van de sponsorloop.

 

Verkoop zelfgemaakte jam

Dit jaar heeft bestuurslid Mia toch nog enkel potten jam gemaakt en hebben we die samen met het restant van 2019 verkocht aan familie, vrienden en kennissen.

 

Gevolgen coronacrisis: Door alle beperkingen door het instellen van een (gedeeltelijke) lockdown hebben we in 2020 geen opbrengsten gehad uit de Vastenactie parochie Afferden, Goede Doelen Project Elzendaalcollege, verkoop jam en/of wafels op braderieën als de Oogstdagen in Aijen en de Zomerfeesten in Afferden.

 

 

 

Publicaties

Regelmatig brengen we streekgenoten op de hoogte van onze activiteiten middels publicaties in regionale weekbladen en sociale media. Zo hebben we een pagina ter beschikking in het lokale netwerk in de regio ´Bezoek Land van Cuijk´. Eind 2020 is er een uitgebreid artikel gepubliceerd in twee edities van het magazine TOPIC.

  

  

5. Beleid 2021

 

 

We blijven ernaar streven dat het bestuur van Stichting Support Yayème uitgebreid kan worden. We hoopten dat in 2020 de vergrote Association in Yayème een feit zou zijn.

Wanneer de vergrote Association Support Yayème een feit is, willen we de opzet van de biologische moestuin gaan verbeteren. Er moeten méér dorpelingen van profiteren. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de adviezen van de Franse organisatie "Terres et cultures solidaires", gevestigd in Fimela, Deze organisatie wil helpen bij het vinden van geschikte oplossingen.

 

In 2021 starten we met een tweede ronde aanvragen van een bijdrage voor de financiering van het project "Water for Health”.. We hopen het totale project medio 2021 afgerond te hebben.

 

In 2021 proberen we het project Verborgen Talenten af te ronden. De laptops zijn onderweg, maar we willen graag de andere wensen vervullen. Het gaat dan om meubels, een printer en printpapier.

 

Ook in 2021 zullen we indien mogelijk de école privée van Yayème helpen met het verstrekken van warme maaltijden voor alle leerlingen, twee maal per week.

 

Er is een groot verschil tussen de salarissen van leerkrachten aan openbare scholen circa 300 euro per maand) en de privéscholen (circa 90 euro per maand). Het blijkt dat de leerkrachten van de école privée in Yayème af en toe een deel van het karige salaris inleveren om bijv. het bereiden van de warme maaltijden mogelijk te maken. We zouden graag een einde aan die situatie willen maken, maar weten nog niet goed HOE dat zou kunnen.

 

 

 

De geschatte begroting voor 2021 ziet er als volgt uit:

 

Kosten 2021

 

Inkomsten 2021

 

Projecten

   72.500,00

Algemene reserve

       617,28

Organisatiekosten:

 

Donateursinkomsten

       500,00 

   Website

          85,00

Acties

       750,00     

   Bankkosten

        200,00  

Fondsenwerving

  70.000,00

Contributies

          60,00   

Overige donaties

    1.867,28

Overige kosten

        155,00      

 

 

Totaal

   73.000,00

Totaal

   73.000,00

 

 

 

 

 

6.Financiële verantwoording 

 


Uitgaven 2020

 

Diverse onkosten

         190,17

Kosten bankrekening, incl. internationale overboekingen

         251,14

Contributies

           60,00

Onkosten website

           85,52

Project Help de school vooruit! (maaltijden leerlingen)

      1.000,00        

Project Biologische moestuin 2.0

         591,28

Project Water for Health (Toiletten en handenwasgelegenheid voor alle scholen in gemeente Fimela)

    29.085,58

Project Verborgen Talenten

      2.941,80

 

 

Totaal

    34.205,49

 

 

 

Inkomsten 2020

 

Donaties particulieren

        592,50

Donaties fondsen en serviceclubs

   32.500,00

Verkoop jam

        237,00

  

       

 

       

 

         

 

Subtotaal

 

   33.329,50

Rente spaarrekening

            0,08

 

Totaal

 

   33.329,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultatenrekening

 

Inkomsten 2020

 

   33.329,58

 

Uitgaven 2020

 

   34.205,49

 

Resultaat

 

       -875,91

 

 

 

Controletabel 2020

 

Beginsaldo 01-01-2020 lopende rekening

     1.466,61

Beginsaldo 01-01-2020 spaarrekening

          26,58

 

Totaal bankrekeningen 01-01-2020

 

     1.493,19

 

 

Eindsaldo 31-12-2020 lopende rekening

        590,62

Eindsaldo 31-12-2020 spaarrekening

          26,66

 

Totaal bankrekeningen 31-12-2020

 

        617,28

 

 

 

Resultaat

 

       -875,91